Πολιτική Χρήσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή, στην οποία ανήκει ο διαδικτυακός τόπος και του χρήστη/επισκέπτη και δεν δεσμεύει τρίτους παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Την επίσημη σελίδα της Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 (εφεξής «Αναπτυξιακή Στρατηγική») στις Yπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (εφεξής ο «διαχειριστής»). Η επίσημη σελίδα της Αναπτυξιακής Στρατηγικής αποτελεί «σελίδα» και όχι προσωπικό «προφίλ» του ιδίου του διαχειριστή. [Συνεπώς ο διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη, όπως αυτά αναρτώνται στην προσωπική του σελίδα.]

Η σελίδα αυτή έχει ως σκοπό την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, καθώς και τη συνεχή ενημέρωσή τους για την υλοποίηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

Αναμένουμε ότι όλοι οι χρήστες/μέλη των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης θα επιδεικνύουν τον δέοντα σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους μαζί μας, αλλά και μεταξύ τους.

Tηρώντας την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, oι χρήστες/μέλη οφείλουν να απέχουν:
α) από την ανάρτηση και δημοσίευση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, εξυβριστικό, ρατσιστικό, πορνογραφικό, σεξιστικό ή παράνομο,
β) από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να προτρέπει σε συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, να προκαλεί αστική ευθύνη ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου,
γ) από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα ή/και τα δικαιώματα των πολιτών.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, ο διαχειριστής δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:
α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους.
γ) Να λάβει οποιοδήποτε, κατά τη κρίση του, νομικό μέτρο για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης και την πρόκληση οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Ο διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για σχόλια/απόψεις που δεν αναρτώνται από τον ίδιο. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους από την καταχρηστική ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης της Αναπτυξιακής Στρατηγικής από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του ιδίου.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης οποτεδήποτε, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους σκοπούς των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσής του.

Οι απόψεις και τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για εμάς, ωστόσο ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να απαντά σε κάθε ένα από αυτά. Οι όροι χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση ως έχουν.

Copyright © - Greek Government

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. OK